STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

:: Wieści z Prasanthi Nilajam

powrót do Wieści z Prasanthi Nilajam
Przyroda jest szatą Boga

- "Zielona Konferencja" 2018Pobierz książkę pdf "Nature the Vesture of God" (Przyroda jest szatą Boga)

Przyroda to twoja szkoła, twoje laboratorium, brama do wyzwolenia i perspektywa majestatu Boga. Staraj się poznać lekcje, jakich jest gotowa cię nauczyć.

Sathya Sai Baba, z dyskursu wygłoszonego 4.10.1970 r.


Przyroda jest szatą Boga

Przyroda jest wielkim darem Boga dla ludzkości, ale, co ważniejsze, jest szatą Boga. Najwyższa prawda jest taka, że przyroda jest przejawieniem Boga. Każdą komórkę, każdy atom i każdą chwilę we wszechświecie przenika boskość, która jest samą miłością. Naszą egzystencję zawdzięczamy przyrodzie. Tak jak współczująca matka, przyroda wspiera nas, podtrzymuje i chroni, ofiarowując nam pożywienie, wodę, powietrze, ziemię i zasoby naturalne, które często uważa się za oczywiste.

Przyroda jest też największym nauczycielem, ponieważ uczy nas miłości, cierpliwości, wyrozumiałości i poświęcenia, czego można doświadczyć obserwując wzajemne relacje między drzewami, roślinami, zwierzętami, rzekami, jeziorami i innymi zjawiskami naturalnymi.

Wobec tak współczującej Matki Natury powinniśmy przyjąć postawę wyrażającą podziw, szacunek i wdzięczność. Jednak niestety, zamiast być wdzięcznym, człowiek jest jedyną istotą w stworzeniu, która wykorzystuje przyrodę z niepohamowaną chciwością i egoizmem, zaś pozostałe gatunki wciąż żyją w określonych granicach, respektują prawa natury oraz oszczędnie, z wdzięcznością i z szacunkiem korzystają ze swoich darów. Natomiast człowiek posiada także niezwykłą zdolność korygowania swojej postawy i postępowania.

Niewłaściwe postępowanie człowieka powoduje spustoszenie

W ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci człowiek niewłaściwie wykorzystywał żywioły natury, zanieczyścił powietrze, wodę i glebę, nie zważając na szkodliwe skutki swoich działań, wydobywał paliwa kopalne, aby zaspokoić swoje niekończące się pragnienia, niszczył lasy, które wspierają życie i likwidował siedliska naturalne wielu gatunków - to tylko kilka przykładów. Konsekwencje tych nierozważnych działań są oczywiste i uwidaczniają się w przedwczesnych zgonach, w rozprzestrzeniających się chorobach, w zagładzie gatunków i ich siedlisk naturalnych oraz w różnych klęskach żywiołowych, łącznie z trzęsieniami ziemi, huraganami, tajfunami, powodziami, suszami, pożarami lasów i innymi katastrofami, które przynoszą ogromne straty ludziom.

Dla przykładu, w 2016 roku Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organisation) oszacowała, że zanieczyszczenie powietrza odpowiada za mniej więcej jeden na dziewięć zgonów rocznie, a badania naukowe wykazały, że wpływa nawet na nienarodzone dzieci. Zmiana klimatu prowadząca do globalnego ocieplenia stanowi obecnie ogromne zagrożenie dla planety - ma negatywny wpływ na ziemię i na całe życie na tej planecie, co szczegółowo wyjaśniono w tej książce.


Zmiana klimatu - przejście do zrównoważonego świata

Wiele zainteresowanych osób, przywódcy duchowi, władze krajowe, przywódcy społeczności i strażnicy ochrony przyrody, obecnie podejmuje działania, których celem jest zwiększanie naszej świadomości i organizowanie środków na ochronę Matki Ziemi dla dobra całego stworzenia.

Jak przywrócić równowagę między człowiekiem i przyrodą

Sathya Sai Baba powiedział, że zanieczyszczenie zewnętrzne jest odbiciem zanieczyszczenia w naszych umysłach. Główną przyczyną naszego problemu dotyczącego środowiska jest chciwość człowieka, jego egoizm i brak poszanowania praw natury, spowodowany nadmiernymi pragnieniami oraz ignorowanie wrodzonych wartości ludzkich - prawdy, właściwego postępowania, pokoju, miłości i niekrzywdzenia. Najlepszym sposobem rozwiązania tego problemu jest praktykowanie ograniczania naszych pragnień - przez ograniczanie zużycia ropy naftowej, wyrobów z tworzyw sztucznych i wody - oraz inne korzystne działania, abyśmy niepotrzebnie nie marnowali cennych zasobów naturalnych.

Musimy także praktykować podstawowe wartości ludzkie w odniesieniu do przyrody, przejawiając miłość do wszelkiego stworzenia i do Stwórcy, gdyż przyroda jest odbiciem boskości. Nasza miłość musi obejmować wszystkie stworzenia i całe stworzenie oraz wyrażać się w naszych myślach, słowach i czynach.

Sathya Sai Baba, uniwersalny nauczyciel, i inni wielcy mistrzowie nie tylko ostrzegali nas przed niebezpieczeństwami, jakim dzisiaj musimy stawić czoła, lecz także opowiadali nam o sposobach korygowania naszego zachowania i postawy, aby przywrócić harmonię z przyrodą.

Czyny mówią głośniej niż słowa

Organizacja Sathya Sai zapoczątkowała wiele inicjatyw, aby wpajać miłość do przyrody, ćwiczyć ograniczanie pragnień i praktykować ludzkie wartości w odniesieniu do środowiska. W ramach boskiej misji w Indiach i na całym świecie zrealizowano i wciąż realizuje się wiele projektów na rzecz ochrony środowiska, takich jak projekty związane z energią słoneczną w Prasanthi Nilajam i w Tajlandii; sadzenie drzew w celu ponownego zalesiania w Azerbejdżanie, Australii, Bahrajnie, Kanadzie, Niemczech, Indiach, Kazachstanie, Mołdawii, Nowej Zelandii, Polsce, Afryce Południowej i w Stanach Zjednoczonych, a także sprzątanie plaż i brzegów rzek w Kanadzie, Dubaju, Ghanie, Meksyku, Indiach, Nepalu i w Rosji, by wymienić tylko kilka.


Program szkoleniowy Edukacja w Wartościach Ludzkich na Haiti

Liczne inicjatywy społeczne, takie jak: spotkania publiczne, marsze dla wartości, spotkania międzywyznaniowe i projekty wspólnotowe, mają na celu ochronę i odnowę środowiska oraz podnoszenie świadomości społecznej na całym świecie w kwestii tego ważnego tematu.

Droga naprzód

W ramach "Zielonej Konferencji" (Go-Green Conference) zachęcamy do realizacji naszej wizji życia w harmonii z przyrodą przez prowadzenie kółek studyjnych, praktykowanie ograniczania pragnień na poziomie jednostki, stosowanie materiałów i praktyk przyjaznych dla środowiska w ośrodkach i grupach Sathya Sai oraz w innych miejscach, wprowadzanie świadomości ekologicznej do programów nauczania, do programów Edukacji w Wartościach Ludzkich Sathya Sai (Sathya Sai Education in Human Values) i do programów społecznych.


Materiały konferencyjne prezentują np. metody ponownego wykorzystywania, przetwarzania i ograniczania towarów konsumpcyjnych, kupowania lokalnych produktów, zużywania mniejszych ilości energii i środków chemicznych w domu i w przemyśle oraz zmniejszania naszego śladu węglowego dzięki zmianie sposobów podróżowania. Te i inne wspaniałe idee i koncepcje omówiono szerzej w tej książce i będą one przedmiotem dyskusji na konferencji.

Postanowienia konferencji będą realizowały jednostki, społeczności i kraje dzięki wysiłkom Organizacji Sathya Sai.

Konkluzja

W końcu, gdy będziemy w harmonii z przyrodą, będziemy szczęśliwi i spokojni i sprawimy radość naszym bliźnim. To najlepszy sposób na wyrażenie naszej wdzięczności Matce Naturze i Bogu. Każdy z nas może przyczynić się do tego, aby środowisko stało się czyste i zdatne do zamieszkania nie tylko dla nas i dla naszych bliźnich, lecz także dla flory i fauny, które dzielą z nami tę planetę - w ten sposób wypełniamy boskie nakazy Bhagawana Śri Sathya Sai Baby: "Kochaj wszystkich, wszystkim służ; zawsze pomagaj, nigdy nie krzywdź".

Dżej Sai Ram.

dr Narendranath Reddy (M.D.)
Przewodniczący Rady Prasanthi
Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai

Życie ludzkie znajdzie spełnienie tylko wtedy, gdy zostanie zachowana równowaga ekologiczna. Równowaga w życiu człowieka i równowaga w naturze jest tak samo ważna.

Sathya Sai Baba, z dyskursu wygłoszonego 25.09.2000 r.

(dk)

Źródło: www.sathyasai.org/events/go-green-2018/book

**Pobierz tekst do druku

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai